28 юли 2021 г.

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg

Търсим да назначим служител на:

 

1. Длъжност - “ЛАБОРАНТ”  - код по  НКПД –  75492005

2. Вид на трудовия договор -  по заместване на служител

3. Функции и задължения

- Осъществява собствения мониторинг на отпадъчните води на входа и изхода на ПСОВ посредством вземане на водни проби и тяхното анализиране в химическата лаборатория.
- Извършва периодично пробонабиране от промишлените предприятия, заустващи производствени отпадъчни води в градската канализационна система и анализира взетите проби в химическата лаборатория, изготвя резултати и определя нивата на замърсеност на изпуска ните в канализационната система отпадъчни води.
- Анализира отделените в пречиствателния процес утайки.
- Води лабораторните дневници, в които отразява резултатите от извършените лабораторни анализи.
- Изготвя и оформя необходимите документи, изисквани от контролните органи.

 

 

4.      Изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – висше химия или средно специално химия
- Професионален опит – предимство

5.     
 Заплащане:
- Основна заплата – 740 лева.
- Ваучери – 60 лв.
- Купони за храна – 40 лв.

6.     
Работно място – ПСОВ гр.Луковит

7.     
Телефони за контакт: - 068/651103
-0888551609