вторник 16-01-2018

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Обща информация за обществените поръчки, възлагани от „ВиК“ АД, гр.Ловеч – възложител по смисъла на ЗОП на обществени поръчки, можете да получите от следните длъжностни лица:
 
Марина Бороджиева – Експерт „ СДОП“, тел.068/65 11 42;            
Валентина Кирилова – Специалист „Качество“, тел.068/65 11 42  

Данни за кореспонденция с „ВиК“ АД, гр.Ловеч  
Адрес: гр. Ловеч  5500 ул. „Райна Княгиня” № 1 А Факс: 068/65 11 13;
Eлектронна поща: info@wss-lovech.bg;
Официална страница на „ВиК“ АД, гр.Ловеч в интернет: www.wss-lovech.bg
Работно време: 8.00 – 17.00 ч.