четвъртък 18-07-2019

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
Цена на водата(основните услуги)

Цени за предоставяни ВиК услуги за потребители на „В и К” АД - гр. Ловеч от 01-10-2012г.:

На основание на чл. 26, ал. 2 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, “В и К” АД – гр. Ловеч публикува утвърдените от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с Решение № Ц-37/26.09.2012 г. цени на следните В и К услуги:
В и К услуга 3 без ДДС

Доставяне на питейна вода на потребителите

1.42 лв.

Отвеждане на отпадъчни води (канализация)

0.17 лв.

Пречистване на отпадъчни води на битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители

0.40 лв.

Пречистване на отпадъчни води на промишлени и други стопански потребители 

- Степен на замърсяване I 0.48 лв.

- Степен на замърсяване II

0.79 лв.

- Степен на замърсяване III

1.19 лв.
Цена за доставяне на вода на друг ВиК оператор:
от ВС “Черни Осъм” 0.09 лв.
от ВС “Златна Панега” 0.25 лв.
от ВС “Топля” 0.24 лв.
от ВС “Априлци” 0.21 лв.
На основание чл. 26, ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обявените цени за ВиКуслугите влизат в сила от 01.10.2012 година.

Цени за предоставяни ВиК услуги за потребители на „В и К” АД - гр. Ловеч от 01-01-2010г.:

В и К услуга 3 без ДДС

Доставяне на питейна вода на потребителите

1.32 лв.

Отвеждане на отпадъчни води (канализация)

0.16 лв.

Пречистване на отпадъчни води на битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители

0.40 лв.

Пречистване на отпадъчни води на промишлени и други стопански потребители

- Степен на замърсяване I 0.48 лв.

- Степен на замърсяване II

0.79 лв.

- Степен на замърсяване III

1.19 лв.
Забележка: Цените за пречистване на отпадъчни води се отнасят само за населените места с изградени пречиствателни станции за отпадъчни води.