26 юни 2022 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ВиК АД гр. ЛовечWeb сайтът ВиК АД гр. Ловеч е съставен от различни Web страници, поддържани от ВиК АД гр. Ловеч.Web сайтът ВиК АД гр. Ловеч ви се предлага, основан на приемането ви без промяна на условията, изискванията и забележките, съдържащи се тук. Използването на Web сайта ВиК АД гр. Ловеч означава вашето съгласие с всички тези условия, изисквания и забележки.ПРОМЯНА НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕВиК АД гр. Ловеч си запазва правото да променя условията, изискванията и забележките, съгласно които се предлага Web сайта ВиК АД гр. Ловеч, включващи, но не ограничени само с таксите, свързани с използването на Web сайта ВиК АД гр. Ловеч.ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИWeb сайтът ВиК АД гр. Ловеч може да съдържа връзки към други Web сайтове ("Свързани сайтове "). Свързаните сайтове не са под контрола на ВиК АД гр. Ловеч и ВиК АД гр. Ловеч не е отговорен за съдържанието на никой от тези свързани сайтове, включително без ограничение всяка връзка, съдържаща се в свързания сайт, или каквито и да са промени или модификации в свързания сайт. ВиК АД гр. Ловеч не е отговорен за Интернет предавания или някаква друга форма на разпространение, получена от някой свързан сайт. ВиК АД гр. Ловеч ви предлага тези връзки само за удобство, и включването на някоя връзка не означава обвързването на ВиК АД гр. Ловеч със сайта или някаква връзка с неговите оператори.ЗАБРАНА ЗА НЕЗАКОННО ИЛИ ЗАБРАНЕНО ПОЛЗВАНЕКато условие за вашето ползване на Web сайта ВиК АД гр. Ловеч, вие гарантирате на ВиК АД гр. Ловеч, че няма да използвате Web сайта ВиК АД гр. Ловеч за цел, която е незаконна или забранена от тези условия, изисквания и забележки. Нямате право да използвате Web сайта ВиК АД гр. Ловеч по начин, който може да повреди, забрани, претовари или навреди на Web сайта ВиК АД гр. Ловеч или да влияе на други страни да ползват и се наслаждават на Web сайта ВиК АД гр. Ловеч. Нямате право да получавате или да се опитвате да получите материали или информация по начин, който не е целенасочено направен достъпен или предлаган за тази цел чрез Web сайтовете ВиК АД гр. Ловеч.ПОЛЗВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ УСЛУГИWeb сайтът ВиК АД гр. Ловеч може да съдържа услуги за табла за съобщения, области за чат, дискусионни групи, форуми, общности, лични web страници, календари и/или други възможности за съобщения или комуникация, предназначени да ви разрешат да комуникирате с обществеността като цяло или с отделна група (общо, "Комуникационни услуги "). Вие се съгласявате да използвате комуникационните услуги само за да публикувате, изпращате и получавате съобщения и материали, които са съобразени и отнасящи се към съответната комуникационна услуга. Примерно, но не ограничавоще се с, вие се съгласявате, че когато използвате комуникационната услуга, няма да: • клеветите, злоупотребявате, тормозите, следите, заплашвате или по друг начин да нарушавате законовите права (като правата на поверителност и публичност) на другите. • Публикуването, изпращането, качването, разпространяването или разпръскването на неподходящи, оскверняващи, клеветнически, престъпни, нецензурни, неприлични или незаконни теми, имена, материали или информация. • Качването на файлове, които съдържат софтуер или други материали, защитени от законите за интелектуална собственост (или от правата за поверителност и публичност), освен ако вие притежавате или контролирате правата върху тях, или сте получили всички необходими съгласия. • Качването на файлове, които съдържат вируси, повредени файлове, или друг подобен софтуер или програми, които могат да навредят на работата на нечий компютър. • Рекламирането на или предлагането за продажба или покупка на някакви стоки и услуги с търговска цел, освен ако някоя Комуникационна услуга специално разрешава такива съобщения. • Провеждането или препращането на проучвания, състезания, пирамидални схеми или верижни писма. • Изтеглянето на който и да е файл, публикуван от друг потребител на комуникационна услуга, за който знаете, или би трябвало да знаете, че не може законно да бъде разпространяван по този начин. • Фалшифицирането или изтриването на каквито и да е авторски определения, законови или други бележки или означения за авторство или етикетите за произхода или източника на софтуера или други материали, съдържащи се във файл, който сте качили. • Ограничаването или забраняването на който и да е друг потребител от ползването и наслаждаването на комуникационните услуги. • Нарушаването на който и да е кодекс за поведение или други правила, които могат да са валидни за всяка отделна комуникационна услуга. • Придобиването или събирането по някакъв друг начин на информация за другите, включително e-mail адреси, без тяхното съгласие. • Нарушаването на приложимите закони или наредби.

ВиК АД гр. Ловеч няма задължение да следи комуникационните услуги. Обаче, ВиК АД гр. Ловеч си запазва правото да преглежда материалите, публикувани в комуникационните услуги и да премахва материали по свое усмотрение. ВиК АД гр. Ловеч си запазва правото да прекрати достъпа ви до някои или всички комуникационни услуги по всяко време без предупреждение по която и да е от тези причини.ВиК АД гр. Ловеч си запазва правото по всяко време да разкрие информация, която е необходима за спазване изискванията на приложим закон, наредба, законов процес или правителствено изискване, или да редактира, откаже да публикува или да премахне информация или материали, като цяло или отделни части, по усмотрение на ВиК АД гр. Ловеч.Винаги внимавайте, когато давате информация, която може да идентифицира лично вас или вашите деца в някоя комуникационна услуга. ВиК АД гр. Ловеч не контролира или потвърждава съдържанието, съобщенията или информацията, намираща се в която и да е комуникациона услуга и поради това, ВиК АД гр. Ловеч изрично отхвърля всяка отговорност във връзка с комуникационните услуги и всички последствия, произтичащи от вашето присъединяване към някоя комуникационна услуга. Управителите и хостовете не са упълномощени говорители на ВиК АД гр. Ловеч, и техните мнения не е задължително да отговарят на тези на ВиК АД гр. Ловеч.Материалите, качени в някоя комуникационна услуга, могат да са обект на публикувани ограничения за ползване, възпроизвеждане и/или разпространяване. Вие сте отговорни за приемането на такива ограничения, ако изтеглите материалите.МАТЕРИАЛИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВиК АД гр. Ловеч ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В НЯКОЙ WEB САЙТ НА ВиК АД гр. ЛовечВиК АД гр. Ловеч не претендира за собственост върху материалите, които предоставяте на ВиК АД гр. Ловеч (включително обратна връзка и мнения) или публикувате, качвате, въвеждате или изпращате на някой от Web сайтовете на ВиК АД гр. Ловеч или услугите, свързани с него (общо "Представяния"). Обаче, с публикуването, качването, въвеждането, предоставянето или изпращането на вашето Представяне вие давате право на ВиК АД гр. Ловеч, подчинените му фирми и съответните подлицензанти право да използва вашето Представяне във връзка с работата на техния Интернет бизнес, включващи, без ограничение, правата да: копира, разпространява, предава, показва публично, изпълнява публично, възпроизвежда, редактира, превежда и реформатира вашето Представяне; и да публикува вашето име във връзка с вашето Представяне.За използването на вашето Представяне, както е определено тук, няма да бъде заплатено никакво обезщетение. ВиК АД гр. Ловеч не е задължен да публикува или използва което и да е от Представянията, които можете да предложите и може да премахне всяко Представяне по всяко време по усмотрение на ВиК АД гр. Ловеч.С публикуването, качването, въвеждането или изпращането на вашето Представяне, вие гарантирате и излагате, че вие лично или като пълномощник контролирате всички права върху вашето Представяне, както е описано в този раздел, включващи, без ограничение, всички права, необходими ви да предлагате, публикувате, качвате, въвеждате или изпращате Представянията.ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ WEB САЙТА ВиК АД гр. Ловеч МОГАТ ДА ВКЛЮЧВАТ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ. В ИНФОРМАЦИЯТА ТУК ПЕРИОДИЧНО СЕ ДОБАВЯТ ПРОМЕНИ. ВиК АД гр. Ловеч И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ МОГАТ ДА ПРАВЯТ ПОДОБРЕНИЯ И/ИЛИ ПРОМЕНИ В WEB САЙТА ВиК АД гр. Ловеч ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. НЕ БИВА ДА СЕ ОСЛАНЯТЕ НА СЪВЕТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ WEB САЙТА ВиК АД гр. Ловеч, ЗА ЛИЧНИ, МЕДИЦИНСКИ, ПРАВНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ РЕШЕНИЯ И ТРЯБВА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ПОДХОДЯЩ ПРОФЕСИОНАЛИСТ ЗА КОНКРЕТЕН СЪВЕТ, СЪОБРАЗЕН С ВАШАТА СИТУАЦИЯ.ВиК АД гр. Ловеч И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ПРАВЯТ ПРЕДСТАВЯНИЯ ОТНОСНО СЪОТВЕТСТВИЕТО, НАДЕЖДНОСТТА, НАЛИЧНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА И ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРА, ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В WEB САЙТА ВиК АД гр. Ловеч, ЗА КАКВАТО И ДА Е ЦЕЛ. ЦЯЛАТА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ СЕ ПРЕДЛАГАТ „КАКТО СА“, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, В ПЪЛНИЯ ОБХВАТ, ПОЗВОЛЕН ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН. ВиК АД гр. Ловеч И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ПО ТОЗИ НАЧИН ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ТЪРГОВСКИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, СЪОТВЕТСТВИЯ С ОПРЕДЕЛЕНА УПОТРЕБА, ЗАГЛАВИЯ И НЕИМИТИРАНЕ.В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ВиК АД гр. Ловеч И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА СА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЪПЪТСТВАЩИ, ОСОБЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ИЛИ КАКВИТИ И ДА СА ЩЕТИ, ВКЛЮЧВАЩИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЩЕТИТЕ ОТ ЗАГУБИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА WEB САЙТА ВиК АД гр. Ловеч, СЪС ЗАКЪСНЕНИЯ ИЛИ С НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ПОЛЗВА WEB САЙТА ВиК АД гр. Ловеч ИЛИ СВЪРЗАНИТЕ УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНЕТО НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ПРЕДЛОЖАТ УСЛУГИ, ИЛИ ЗА КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ WEB САЙТА ВиК АД гр. Ловеч, ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА WEB САЙТА ВиК АД гр. Ловеч, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ОСНОВАНИ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ДОРИ АКО ВиК АД гр. Ловеч ИЛИ НЯКОЙ ОТ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ Е ОСВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЩЕТИ. ТЪЙ КАТО НЯКОИ ДЪРЖАВИ/ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ИЛИ СЪПЪТСТВАЩИТЕ ЩЕТИ, ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА КЪМ ВАС. АКО СТЕ НЕДОВОЛНИ ОТ НЯКОЯ ЧАСТ НА WEB САЙТА ВиК АД гр. Ловеч, ИЛИ С НЯКОЕ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ВАШЕ ПЪЛНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО Е ДА ПРЕКРАТИТЕ ПОЛЗВАНЕТО НА WEB САЙТА ВиК АД гр. Ловеч.СЛУЖЕБЕН КОНТАКТ: info@wss-lovech.bg

ПРЕКРАТЯВАНЕ/ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДОСТЪПАВиК АД гр. Ловеч си запазва правото, по собствено усмотрение, да прекрати достъпа ви до Web сайта ВиК АД гр. Ловеч и свързаните услуги или до част от тях, по всяко време, без предупреждение. ОБЩО В максималната степен, позволена от закона, това споразумение е в съответствие със законите . Ползването на Web сайта ВиК АД гр. Ловеч е неоторизирано във всяка юрисдикция, която не признава всички клаузи на тези условия и изисквания, включително без изключение и този параграф. Вие се съгласявате, че като резултат от това съгласие за ползването на Web сайта ВиК АД гр. Ловеч не се образува никаква съвместна дейност, партньорство, трудови правоотношения или агентски връзки между вас и ВиК АД гр. Ловеч. Дейността на ВиК АД гр. Ловеч по това споразумение е подчинена на съществуващите закони и законови процедури, и нищо, съдържащо се в това споразумение, не накърнява правото на ВиК АД гр. Ловеч да действа в съответствие с правителствените, съдебните и законовите разпореждания или изисквания, свързани с вашето ползване на Web сайта ВиК АД гр. Ловеч или информацията, предоставяна на или събирана от ВиК АД гр. Ловеч с оглед на това ползване. Ако някоя част от това споразумение е определена като невалидна или неприложима съобразно приложим закон, включително, но не ограничена с, отхвърлянето на гаранция, ограниченията за отговорността и т.н., посочени по-горе, тогава невалидната или неприложима клауза ще се счита заместена от валидна, приложима клауза, която най-пълно отговаря на целта на първоначалната клауза и остатъкът от споразумението ще продължи да е в сила. Освен ако не е изрично указано тук, това споразумение съставлява цялото споразумение между потребителя и ВиК АД гр. Ловеч във връзка с Web сайта ВиК АД гр. Ловеч и замества всички предишни или едновременни комуникации и предложения, били те електронни, устни или писмени, между потребителя и ВиК АД гр. Ловеч във връзка с Web сайта ВиК АД гр. Ловеч. Печатната версия на това споразумение и на която и да е забележка, дадена в електронна форма, би трябвало да е приемлива в съдебните или административни дела, основани на или свързани с това съгласие, в същата степен и предмет на същите условия, както другите бизнес документи и записи, първоначално създадени и поддържани в печатна форма.

Б.пр. Това споразумение и всички свързани документи са оригинално написани на английски. В случай на някакво несъответствие между текстовете на български и английски, валиден е единствено английският оригинал.БЕЛЕЖКИ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ:Цялото съдържание на Web сайта ВиК АД гр. Ловеч е: ВиК АД гр. Ловеч и/или неговите доставчици. Всички права запазени.ТЪРГОВСКИ МАРКИИмената на съществуващи фирми или продукти, посочени тук, може да са търговски марки на съответните им притежатели.Примерните фирми, организации, продукти, хора и събития, посочени тук, са измислени. Няма изрична или загатната връзка с някоя действителна фирма, организация, продукт, лице или събитие.Всички права, които не са изрично отстъпени тук, са запазени.