13 юли 2024 г.

  ВИК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
За нас
ВиК сграда

 “В и К” АД – гр.Ловеч е първото водоснабдително акционерно дружество, регистрирано с 51 % държавно и 49 % общинско участие, разпределено между общините Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Угърчин и Ябланица. Предмет на дейност на дружеството са: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро- и топлоенергийни системи.

Дружеството осигурява питейно-битовото водоснабдяване на територията на Ловешка област (без община Троян) и е правоприемник на първото специализирано предприятие за експлоатация на В и К мрежи и съоръжения в региона СП “Водоснабдяване и канализация” гр.Ловеч, създадено през 1959 година и преобразувано през 1991 година във “В и К” ЕООД – гр.Ловеч с 100 % държавно участие; през 1996 година – във “В и К” ООД – гр.Ловеч с 51 % държавно и 49 % общинско участие и през 2005 година – във “В и К” АД – гр.Ловеч при запазване на държавното и общинско участие.

Понастоящем “В и К” АД – гр.Ловеч е модерна фирма с персонал от над 300 човека, която обслужва водоснабдяването на 103 населени места от Ловешка област с общо население 132 хил. души, канализацията на три града: Ловеч, Летница и Угърчин и стопанисва основни водоизточници, използувани за водоснабдяване на населени места извън региона като градовете Плевен, Троян и Червен бряг. Управлението на дружеството се осъществява от тричленен съвет на директорите.

Утвърденият професионализъм и високата отговорност на персонала в съчетание с постояната модернизация на използуваното оборудване и усвояването на нови технологии позволяват постигането на все по-добри резултати при изпълнението на основната мисия на фирмата - осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването на населените места при необходимите налягане и качество на подаваната към абонатите вода за питейни нужди. Освен извършването на обичайните дейности по профилактика и авариен ремонт на водопроводните и канализационните мрежи и съоръжения, дружеството ремонтира абонатни водомери, изгражда нови отклонения от уличните В и К мрежи, ремонтира сградни водопроводни инсталации и отпушва сградни и площадкови канализационни инсталации, проектира и реконструира разпределителни и довеждащи водопроводи.

Дружеството стопанисва 335 водоизточника, 1780 км. водопроводна и 87 км. канализационна мрежа, 267 водоема и над 100 основни помпени и хлораторни станции. Има изградени пречиствателни станции за питейни и отпадни води. Към днешна дата 99,69 % от населението на обслужваната от дружеството територия ползува услугата водоснабдяване и 33,58 % - услугата отвеждане на отпадни води.

Всички градове и сравнително голяма част от сателитните им селища се водоснабдяват от водоснабдителните системи “Черни Осъм”, “Гложене”, “Златна Панега”, “Рибарица – Тетевен”, “Угърчин” и “Априлци”. Характерът на използуваните водоизточници – основно карстови извори и планински речни водохващания в северната централна част на Стара планина – определя силно изразена сезонност на дебитите и замътване при обилни валежи, което в съчетание с липсата на изравнителни обеми (язовири) и пречиствателни станции за питейни води дефинират двата основни проблема на водоснабдяването на региона: сезонен недостиг на водни количества и инцидентно влошаване на качеството на питейните води.

Идеята за регулиране на оттока на р.Черни Осъм чрез построяването на язовир за нуждите на питейното водоснабдяване на региона Троян – Ловеч – Плевен и пречиствателна станция за питейни води се е утвърдила като най-важната за решаването на водоснабдителните проблеми на голяма част от обслужванатапре територия и през последните три десетилетия е преминала през различни фази на проектиране и строителство като все още не е реализирана.

Последната форма на тази най-значима регионална инвестиционна инициатива е Проект за комплексно използуване на водите на “Черни Осъм”, включващ изграждането на язовир, два ВЕЦ – а, пречиствателна станция за питейни води, магистрален водопровод и пречиствателна станция за отпадните води на гр.Ловеч. Прединвестиционните проучвания за комплексното използуване водите на р.Черни Осъм бяха изработени от италианската компания “Enel Hydro” през 2003 година, внесени от дирекция “В и К” на МРРБ през 2004 година и приети от Национален експертен съвет по УТРП.

Тъй като дружеството не може да осигури финансово реализацията на подобен проект е възприето приоритетното провеждане на последователна политика за намаляване на сезонния недостиг на водни количества чрез намаляване на физическите загуби от разпределителните мрежи на населените места и нефизическите такива, дължащи се най-често на грешки в измерването. Основните усилия са насочени към:

-         реконструкция със собствени средства на разпределителните мрежи в селищата на сезонен режим поради недостиг на водни количества.

-         подпомагане на общините при осигуряване на средства за реконструкции на улични и довеждащи водопроводи чрез изготвяне на проекти, тръжна документация и съфинансиране.

-         подобряване условията на измерване на подаваните и ползувани водни количества чрез подмяна на измервателни устройства.

-         намаляване на работния напор в разпределителните мрежи.

Тази политика е следвана неотклонно от 1997 година до настоящия момент като дружеството е ползувало за целта заемни и собствени средства, ангажирало се е с техническа помощ и съфинансиране при реализацията на подобни проекти от общините с техни или отпуснати по различни програми средства. Най-осезателен ефект от проведените мероприятия се наблюдава в гр.Ловеч – печално известен в близкото минало като един от малкото областни центрове в България на “режимно” водоснабдяване.

 

Наред с усилията си да осигури непрекъснато водоснабдяване с гарантирани питейни качества на подаваната вода, дружеството се стреми да постави отношенията с абонатите си на качествено ново ниво. Усъвършенствуването на организацията на работата с абонатите – частни и корпоративни клиенти – е втората важна стратегическа цел, която преследва управленския екип на фирмата. Ведно с разработването на собствен информационен продукт и предоставяне на възможност за обслужване на едно гише в общинските центрове, се дава възможност за разплащане на сметките както на каси и чрез инкасатори, така и безкасово в голям за региона брой банкови клонове. С въвеждането на фирмен етичен кодекс и стройна организация за проверка на сигнали и жалби се цели създаването на доверие в абонатите за коректността на фирмата в бъдеща за дейността конкурентна среда.

Оценявайки редуцирането на реализираните през последните години продажби и сравнително малкия брой на обслужваното население, “В и К” АД – гр.Ловеч може да бъде определено като малко водоснабдително дружество с ограничени финансови възможности, за което в условията на новото водно законодателство е от изключително значение да повиши конкурентноспособността. Това е възможно чрез гарантиране качеството на предлаганите услуги, повишаване ефективността от основната дейност и заемане на свободни пазарни ниши, свързани с предмета на дейност.