12 юни 2024 г.

  ВИК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
Проверка на задължение / График за отчитане
За проверка на задължение или график за отчитане въведете потребителски номер
   
 
Важно!

Във връзка с честите въпроси на наши клиенти обясняваме как "ВиК" Ловеч изчислява лихвата върху просрочените задължения.

1. За клиентите, плащащи в брой, лихвата се начислява в момента на плащането като просрочието е спрямо датата на плащането с отчитане на едномесечния гратисен период от датата на издаване на фактурата.

2. За клиентите които плащат по банков път обаче имаме два вида лихви:

2.1. Предявени са лихвите по вече платени изцяло или частично фактури, в случаите когато плащането се е оказало в просрочие. В този случай се генерира т.н. лихвена фактура. При повече от едно плащане в просрочие по дадена фактура системата ще генерира съответния брой лихвени фактури. Лихвената фактура се генерира СЛЕД като се отрази постъпилото по банка плащане в нашата система Инкасо, за да са налични дните в просрочие. Това обяснява ситуацията при която клиентът, след като е платил по банка, вече няма непогасена главница, но му възникват предявени лихви.   

2.2. Изчислена е лихвата по НЕплатените задължения към датата на справката, сметната както е в т.1